Voucherproject Dromen – Denken – Doen

LPVN neemt deel aan het voucher subsidieproject Sterker op drie Fronten (S3F) . Een van de nog lopende projecten tot eind dit jaar is het Innovatieplatform dermatologische zorg waar huid- en haarpatiënten, dermatologen, dermatologische verpleegkundigen, huidtherapeuten en wetenschappers elkaar ontmoeten. Het patiëntenperspectief is het vertrekpunt voor de vraag hoe in de toekomst de dermatologische zorg ingevuld zou kunnen worden ( dromen). De bedoeling is eind 2015 innovatieve ideeën te presenteren (denken) waarop komende jaren kan worden ingezet om dat te bereiken (doen).
2e bijeenkomst Innovatieplatform in teken van patiëntreizen!
Meer informatie vindt u hier

Voucherproject Sterker op 3 Fronten (S3F)


De LPVN neemt deel aan het gezamenlijk Voucherproject “Sterker op 3 Fronten” (S3F).

Met Huidpatiënten Nederland (HPN) is een gezamenlijk projectplan van meerdere huidpatiëntenverenigingen opgesteld, door een projectgroep bestaande uit afgevaardigden van de deelnemende organisaties. Aan dit project nemen inmiddels elf patiëntenverenigingen deel. De duur van dit project is drie jaar.
De LPVN heeft op de ALV van HPN, ‘drager’ van het project namens de deelnemende patiëntenorganisaties, op 31 maart 2012 goedkeuring gegeven aan dit project, waartoe alle deelnemers een subsidievoucher overdragen dat alleen kan worden ingezet voor gezamenlijke projecten.
Op 31 mei 2012 heeft HPN de projectaanvraag bij CIBG/Fonds PGO van VWS ingediend namens de deelnemende organisaties. VWS heeft in september 2012 de subsidie formeel toegekend.

Doel van het project is patiënten sterker maken door te werken aan integrale zorg, en wel op drie fronten, te weten:

  • Bij de zorgprofessionals, ten aanzien van kwaliteit en inhoud
  • Bij de zorgverzekeraars, ten aanzien van het verzekerde pakket
  • Bij de patiënten, ten aanzien van zelfmanagement.


Meer over het project is te lezen op de website van HPN; www.huidpatientennederland.nl

 

Onderzoek Implementatie behandelrichtlijn lichen planus


De eerste medische behandelrichtlijn voor lichen planus is in 2013 goedgekeurd en als standaard vastgesteld. (Zie ook: “wat doet de vereniging? Onder “Richtlijn”)

In het kader van de implementatie van deze richtlijn heeft de LPVN onderzoek laten doen naar de invloed hiervan op de kwaliteit van leven van mensen met LP. Een eerste meting onder patiënten heeft plaatsgevonden vóór de invoering van de richtlijn, terwijl een tweede meting erna is uitgevoerd. Dit project, in overleg met de LPVN uitgevoerd door de stichting Aquamarijn, is financieel mogelijk gemaakt door subsidie van CIBG/Fonds PGO van het ministerie van VWS. Het projectverslag is te vinden op de ledenwebsite onder: actueel, nieuws uit de vereniging.

Kwaliteitszegel Dermatologie
Kwaliteit van zorg


Het Kwaliteitszegel Dermatologie is door Huidpatiënten Nederland toegekend aan ziekenhuizen en behandelcentra die voldoen aan 18 kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn in samenwerking tussen artsen en patiënten ontwikkeld. De criteria geven aan wat verwacht mag worden van de zorg voor mensen met een huidaandoening op een aantal belangrijke thema’s.


Hier ziet u de criteria voor het Kwaliteitszegel Dermatologie.
Dermatologen beantwoordden of hun instelling voldeed aan de criteria. In de volgende fase van het project zal getoetst worden of instellingen daadwerkelijk aan de criteria voldoen. Een willekeurige groep patiënten die bij de instellingen onder behandeling zijn (geweest) wordt dan uitgenodigd om een vragenlijst te beantwoorden. Patiënten geven in de vragenlijst aan wat hun ervaringen waren. Bijvoorbeeld of de arts hen serieus nam.
Dermatologen hebben ook aangegeven welke specifieke deskundigheid hun instelling heeft en welke specifieke behandelingen de instelling aanbiedt. Deze gegevens zijn opgenomen in de Keuzehulp Dermatologie. Zo wordt het voor patiënten makkelijker om een instelling te vinden die aansluit bij de eigen wensen en behoeften. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.huidpatientennederland.nl